Jaskra

Jaskra ( glaucoma)

jest pojęciem określającym zespół chorób, które charakteryzują następujące cechy:
1. podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe,
2. zagłębienie i postępujący zanik tarczy nerwu wzrokowego,
3. postępujące ubytki w polu widzenia.
Wprawdzie dopiero istnienie tych trzech cech stanowi pełny obraz chorobowy jaskry, to jednak pierwsza z nich występuje wcześniej i przesądza o powstaniu dwóch następnych.
ad. 1. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Statystycznie, średni poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi w populacji ludzi zdrowych ok. 16mm Hg, a za górną granicą normy przyjmuje się 20 – 22 mm Hg
ad. 2. Zgłębienie i postępujący zanik tarczy nerwu wzrokowego są objawami typowymi dla wszystkich postaci jaskry. W niektórych postaciach występują one po wielu latach istnienia podwyższonego ciśnienia, w innych – szybciej.
ad.3. Postępujące ubytki w polu widzenia.
Są wynikiem zaniku włókien nerwowych tarczy i odpowiadają mu swym umiejscowieniem i rozwojem.

Klasyfikacja jaskry:

  • ~~ Jaskra pierwotna
* z otwartym kątem przesączenia – jaskra prosta
* z zamkniętym kątem przesączenia :
* gwałtowne zamkniecie kąta – jaskra ostra
* przewlekłe zamykanie się kąta
– jaskra podostra
– jaskra przewlekła
* forma mieszana ( jaskra prosta z zamykającym się kątem)
  • ~~ Jaskra wtórna
* z otwartym kątem przesączenia
* z zamkniętym kątem przesączenia
~~ Jaskra dziecięca
* pierwotna jaskra wrodzona
* jaskra towarzysząca innym wrodzonym anomaliom
* wtórna jaskra u dzieci

2 thoughts on “Jaskra”

Comments are closed.