Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową / metodami dochodowymi  >>>

Metody dochodowe to, oprócz metod majątkowych, porównawczych, mieszanych i innych, jedne spośród metod wyceny przedsiębiorstw/firm.

Według metod dochodowych o wartości przedsiębiorstwa stanowi jego zdolność do generowania korzyści ekonomicznych (zysków, gotówki dla właścicieli) w przyszłości.

Jedną z najpopularniejszych metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, discounted cashflows).

Aby wycenić firmę tą metodą należy przeprowadzić następujące kroki:

  1. Dokonać analizy działalności spółki i jej historycznych wyników finansowych.obrazek69
  2. Przygotować prognozę przyszłej działalności firmy i osiąganych przez nią przyszłych zysków.
  3. Oszacować przyszłe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (poziom zapasów, należności i zobowiązań handlowych) oraz zmiany zadłużenia finansowego firmy.
  4. Sporządzić plany inwestycyjne dotyczące majątku trwałego oraz oszacować wysokość przyszłej amortyzacji.
  5. Na podstawie powyższych danych obliczyć przyszłe przepływy pieniężne (gotówkowe).
  6. Ustalić wysokość przepływów pieniężnych poza okresem szczegółowej prognozy (do wyliczenia wartości rezydualnej).
  7. Oszacować stopę dyskontową (czyli wysokość kosztu kapitału), przy pomocy której będą dyskontowane przyszłe przepływy pieniężne.
  8. Zdyskontować przyszłe przepływy pieniężne, a więc ustalić ich wartość obecną.
  9. Zsumować otrzymane wyniki. Otrzymana w ten sposób suma to wartość przedsiębiorstwa otrzymana metodą dochodową.

Zaletą tej metody jest to, iż skupia się na przedsiębiorstwie jako podmiocie zdolnym do generowania przyszłych zysków oraz pozwala uwzględnić czynniki, które dziś nieistotne, będą miały wpływ na jego działalność w przyszłości. Metoda ta pozwala uwzględnić w wycenie zdarzenia przyszłe (np. budowę nowego zakładu produkcyjnego czy wejście na nowe rynki zbytu), które w istotny sposób zmienią działanie firmy i osiągane przez nią wyniki finansowe.

Największa wada metod dochodowych to duża doza uznaniowości związana z prognozowaniem przyszłej działalności i wyników oraz szacowaniem ryzyka decydującego o wysokości stopy dyskontowej (kosztu kapitału).

Więcej na wycena firm i przedsiębiorstw – finanse  pib.

BalancePrywatny Inkubator Biznesów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 2a/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177748

Kapitał zakładowy: 106 500,00 zł (w pełni opłacony)

NIP: 679 27 77 060
REGON: 356745968